Stanovy

Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká republika-Demokratická republika Kongo

Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká republika – Demokratická republika Kongo (dále jen „Komora“) je právnickou osobou zřízenou podle § 49 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů. Komora je podle § 51 zákona č. 42/1980 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapsána v Obchodním rejstříku.

Článek I
Jméno a sídlo Komory

 • Oficiální název Komory zní:
  • v jazyce českém: Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká republika – Demokratická republika Kongo
  • v jazyce francouzském: Chambre de Commerce et d´Industrie République Tchéque – République Démocratique du Congo
 • Sídlem Komory je: Praha
 • Komora je právnickou osobou podle českého práva a ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky. Komora může zřizovat své pobočky, zastoupení a/nebo delegace v České republice.
 • Komora je neziskovou organizací, a proto se nesmí přímo věnovat vlastním obchodním aktivitám za účelem dosažení zisku a nesmí ani nepřímo rozdělovat členům zisk či zbytky peněžních prostředků určených ke správě Komory, vytváření rezerv či kapitálu.

Článek II
Předmět činnosti Komory

 • Komora provádí činnosti se zaměřením na budování a podporu obchodních a hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Demokratickou republikou Kongo. V rámci této činnosti napomáhá navazovat a rozšiřovat přímé kontakty a spolupráci mezi českými a konžskými podnikatelskými subjekty.
 • V rámci těchto činností Komora provádí a zajišťuje zejména:
  • Obstarání a poskytování informací o:
   • obchodních příležitostech,
   • obchodních partnerech,
   • legislativě z oblasti ekonomické, finanční, celní, daňové, především o legislativních podmínkách obchodu,
   • zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů,
   • investičních příležitostech včetně společných projektů, využití a zapojení do rozvojových programů v partnerské zemi,
   • o celkové situaci a aktuálním vývoji na partnerském trhu obecně nebo ve vybraných sektorech
  • Zprostředkování přímých obchodních kontaktů podle oboru činnosti.
  • Zajištění obchodních jednání, jak individuálních, tak v rámci podnikatelských misí, včetně tlumočení, asistenční, konzultantské, poradenské a obdobné činnosti,
  • Organizování pracovních cest, výstav, propagačních a dalších marketingových akcí.
  • Rozvíjení úzké spolupráce se systémem orgánů státní správy, se sítí obchodních komor, se sdruženími podniků, s vývozními konsorcii, jakož i se všemi dalšími veřejnými či soukromými subjekty v České republice i Demokratické republice Kongo, které projeví zájem, mimo jiné i prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ.
  • Rozvíjení přímých kontaktů s hospodářskými a finančními orgány a jejich činiteli, společenskými organizacemi, sdruženími a ostatními důležitými kruhy v partnerské zemi za účelem celkové podpory vztahů v oblasti hospodářské a obchodní.
  • Rozvíjení vzájemné komunikace, výměny informací a znalostí prostřednictvím vlastních i jiných odborných publikací, věstníků, zpravodajů, katalogů, seznamů apod.
  • Poskytování nezbytné podpory obchodním misím do partnerských zemí.
  • Poskytování podpory a napomáhání k zajištění pozitivních výchozích podmínek těm podnikatelským subjektům z partnerské země, které se usadí v České republice za účelem podnikání, a poskytování podpory českým subjektům v případě jejich podnikání v partnerské zemi.
  • Napomáhání v základní orientaci a následně konkretizovat příležitosti ke spolupráci mezi podnikatelskými subjekty, jakož i k investicím podniků z partnerské země v České republice a českých podniků v partnerské zemi.
 • Komora podporuje veškeré další aktivity směřující k prohloubení vzájemné hospodářsko-obchodní spolupráce a provádí další činnosti napomáhající ke splnění cíle činnosti Komory, v souladu s právními předpisy České republiky.
 • Z teritoriálního hlediska se činnost Komory zaměřuje především na Českou republiku a Demokratickou republiku Kongo, přičemž v případě a dle potřeby a zájmu členů může do své činnosti zahrnout i některé sousední země (např. Republiku Kongo/Brazzaville, Rwandu, Burundi), v souhrnu dále jen „zájmové země“.
 • Komora pořádá rovněž vzdělávací setkání a studijní či podobné pobyty za účelem vzájemného šíření kultury, zahrnující i organizování jazykových kurzů či kulturních akcí.
 • Služeb Komory mohou vedle jejích členů využívat i zájemci, kteří nejsou členy Komory, a to za úplatu podle ceníku služeb vyhlášeného představenstvem Komory a zveřejněného na volně přístupné části webových stránek Komory.

Článek III
Členství v Komoře a členské příspěvky

 • Řádnými členy Komory (dále jen „člen nebo členové“) mohou být všechny právnické a fyzické osoby, působící v zájmových zemích Komory, které souhlasí s posláním a stanovami Komory, platí příspěvky řádného člena a jejichž způsobilost k právním úkonům není jakkoli omezena. Pokud splňují shora uvedené základní podmínky, řádnými členy mohou být takové osoby i z jiných, konkrétně nejmenovaných států.
 • Komora může kromě toho udělit i statut čestného člena, který se uděluje na valné hromadě na návrh představenstva Komory po projednání s dozorčí radou. Čestným členem může být jen fyzická osoba, která se významným způsobem zasloužila nebo podílela na rozvoji hospodářských a obchodních vztahů mezi zájmovými zeměmi a takto přispěla k naplnění všestranně prospěšného poslání Komory. Dokladem o udělení statutu čestného člena je listina předaná Valnou hromadou Komory, která rovněž může rozhodnout o odnětí statutu (zrušení čestného členství), a to pouze z důvodů uvedených ve stanovách. Čestní členové neplatí členské příspěvky, ale mohou se účastnit na činnosti Komory, avšak jen s hlasem poradním. Čestným členem nemůže být řádný člen Komory.
 • O přijetí za člena Komory rozhoduje představenstvo Komory na základě přihlášky a zaplacení členského příspěvku a vstupního poplatku. Proti odmítnutí přihlášky může žadatel podat odvolání k Valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné.
 • Pro účely stanovení výše členského příspěvku se řádní členové dělí na:
  • fyzické osoby nepodnikající i podnikatelé (živnostníci nebo osoby podnikající podle zvláštních předpisů), dále jen „fyzické osoby“,
  • právnické osoby.
 • Roční členské příspěvky jsou stanoveny následovně:
  • Fyzické osoby: 10.000 Kč (desettisíc korun českých)
  • Právnické osoby: 25.000 Kč (dvacetpěttisíc korun českých)
 • Členové Komory jsou povinni kromě ročního členského příspěvku uhradit také vstupní poplatek, který je jednorázový a je splatný současně s prvním členským příspěvkem. Tento vstupní poplatek činí:
  • u fyzických osob 1.500 Kč (jedentisícpětset korun českých),
  • u právnických osob 2.500 Kč (dvatisícepětset korun českých).
 • První členský příspěvek (ve výši dle ustanovení odst. 5 tohoto čl. III.), jakož i vstupní poplatek (dle ustanovení odst. 6 tohoto čl. III) musí být zaplacen do 15 pracovních dnů ode dne, kdy zájemce o členství v Komoře na základě své přihlášky obdrží rozhodnutí představenstva Komory o přijetí za člena Komory. Pokud zájemce tuto povinnost nesplní ani po výzvě ze strany Komory a přiměřené náhradní lhůtě v této výzvě stanovené, zápis do seznamu členů Komory nebude proveden a členství zájemce nevznikne.
 • Kromě členských příspěvků členů Komory uvedených výše v odst. 5 tohoto čl. III je možné podporovat činnost Komory ve formě dobrovolných příspěvků, jejichž výše i splatnost odvisí pouze od vůle přispívajícího, který rovněž může poskytnutí těchto prostředků vázat i účelově. V takovém případě Komora nemůže dobrovolný příspěvek použít k jinému, než přispívajícím stanovenému účelu. Dobrovolné příspěvky mohou Komoře poskytovat jak její členové, tak nečlenové.
 • Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory a zaplacením členského příspěvku a vstupního poplatku.
 • Členství zaniká:
  • Vystoupením: Vystoupit je možno na základě písemného podání, které musí být doručeno alespoň 2 (dva) měsíce předem. Členství zaniká dnem uvedeným v podání, nejdříve za 2 (dva) měsíce ode dne doručení tohoto podání.
  • Zrušením členství:
   • Členství může být zrušeno rozhodnutím představenstva Komory, pokud člen závažným způsobem poškodí zájmy a dobré jméno Komory nebo jedná proti nim, poruší její stanovy, opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů Komory, byl-li na jeho majetek prohlášen konkurs dle zák. č. 182/2006 Sb. nebo byl-li pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného nebo nedbalostního trestného činu. Rozhodnutí o zrušení členství může představenstvo Komory přijmout pouze na základě prokazatelně zjištěných skutečností. Zrušení členství nabývá účinnosti dnem, kdy o tom rozhodlo představenstvo Komory a není proti němu odvolání. V ostatních případech se lze proti rozhodnutí představenstva odvolat k Valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné.
   • Čestné členství může být zrušeno valnou hromadou na návrh představenstva, a to ze stejných důvodů jako u řádného členství. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem rozhodnutí Valné hromady a je konečné.
  • Při nezaplacení členského příspěvku do 31. ledna příslušného roku. V takovém případě představenstvo vyzve člena k nápravě a pokud člen tuto svou povinnost nesplní ani v přiměřené dodatečné lhůtě ve výzvě stanovené, členství zaniká marným uplynutím posledního dne této lhůty.
  • Zánikem členství z důvodu vstupu člena do likvidace nebo u fyzické osoby (i čestného člena) úmrtím.
  • Zánikem komory.

Při zániku členství jakoukoli formou je člen povinen vyrovnat veškeré případné závazky vůči Komoře a nemá žádná další majetková ani jiná práva vůči Komoře. Při zániku členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený roční příspěvek nevrací.

Článek IV
Práva a povinnosti členů

 • Členové Komory jsou oprávněni:
  • být informováni o všech záležitostech týkajících se Komory a její činnosti,
  • vyjadřovat se k plánu a rozpočtu Komory, jakož i k jeho plnění,
  • přicházet s náměty a návrhy na další činnost Komory, nebo připomínkami jak k činnosti Komory, tak jejích jednotlivých orgánů,
  • volit a být voleni do orgánů Komory,
  • účastnit se jednání Valné hromady,
  • využívat služeb Komory bezplatně, popřípadě za finančně zvýhodněných podmínek,
  • odebírat tiskoviny a odborné publikace Komory za výhodné ceny,
  • požadovat pomoc Komory při řešení problémů, pokud souvisejí s posláním Komory.
 • Členové Komory jsou povinni:
  • dodržovat a řídit se stanovami Komory a dalšími vnitřními předpisy Komory,
  • plnit usnesení Valné hromady,
  • platit včas a řádně členské příspěvky ve stanovené výši, a to vždy do 31. ledna příslušného roku,
  • poskytovat Komoře údaje potřebné pro evidenci členů,
  • zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Komory, o údajích a informacích jejích členů, které by mohly mít charakter obchodního tajemství.
 • Čestní členové mají stejná práva jako řádní členové, avšak vyjma práva dle ustanovení odst. 1d tohoto čl.IV a v rozsahu dle ustanovení čl. III, odst.2, a mají stejné povinnosti, vyjma ustanovení odst. 2b tohoto čl. IV.
 • Členové Komory mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování Komory v rámci jednání Valné hromady. Každý řádný člen má jeden hlas, a to nezávisle na výši jím uhrazeného členského příspěvku.
 • Každý člen Komory může formulovat své návrhy, které musí předložit představenstvu Komory v dostatečném předstihu, aby pak tyto návrhy mohly být zahrnuty na pořad Valné hromady.

Článek V
Orgány Komory

 • Orgány Komory jsou:
  • Valná hromada
  • Představenstvo Komory
  • Dozorčí rada
 • Není-li stanoveno jinak, rozhodují orgány Komory nadpoloviční většinou přítomných členů. Funkce v orgánech Komory jsou čestné a funkcionáři nemusí být členové nebo zástupci členů Komory.

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory:
  • Účastníky Valné hromady jsou řádní členové a čestní členové Komory a/nebo jejich statutární nebo jiní zplnomocnění zástupci. Zplnomocněným zástupcem na základě plné moci může být i jiný člen Komory. Členové Komory mohou na valnou hromadu přizvat nebo vyslat i své další zástupce, kteří budou mít statut hosta a nebudou mít hlasovací právo.
  • Valnou hromadu svolává člen představenstva-prezident Komory nebo jeho jménem některý z členů představenstva-viceprezidentů Komory podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Člen představenstva-prezident je povinen svolat Valnou hromadu také tehdy, požádá-li o to dozorčí rada nebo nejméně jedna třetina členů Komory.
  • Oznámení o svolání Valné hromady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, program a pořad jednání Valné hromady. Oznámení musí být členům odesláno nejméně 15 kalendářních dnů před datem konání Valné hromady. Za platné zaslání oznámení se považuje i takové, které bylo zasláno elektronickou poštou na adresu oznámenou příjemcem.
  • Valná hromada je usnášeníschopná při účasti alespoň jedné třetiny členů. Pokud tomu tak není, musí být stejným způsobem svolána náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna desetina všech členů. Každý člen Komory disponuje při hlasování vždy jedním hlasem.
  • Veškerá usnesení Valné hromady jsou přijímána formou veřejného hlasování nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro zrušení Komory, změny stanov a pro odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů Komory.
  • Jednání Valné hromady řídí člen představenstva-prezident Komory, nebo jeho jménem a z jeho pověření některý z členů představenstva-viceprezidentů Komory. O obsahu jednání se pořizuje zápis, který je zasílán všech členům Komory.
  • Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Komory zejména:
   • zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkách rozvoje její činnosti,
   • schvaluje program a rozpočet Komory na kalendářní rok, jakož i účetní závěrku
   • stanovuje výši ročních členských příspěvků,
   • kontroluje plnění programu a rozpočtu Komory,
   • schvaluje změnu stanov Komory,
   • volí členy představenstva Komory a členy dozorčí rady a rozhoduje o jejich odvolání,
   • schvaluje zřízení a rozpuštění odborných komisí Komory,
   • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí představenstva Komory ohledně členství,
   • na základě návrhů uděluje, případně odnímá, statut čestného člena Komory,
   • rozhoduje, které činnosti bude Komory v souladu se schváleným rozpočtem zajišťovat pro své členy bezplatně, se slevou nebo za úplatu,
   • schvaluje vytvoření a použití rezervního fondu (případně dalších finančních fondů v souvislosti a aktivitou Komory), nerozděleného zisku a o dodatečných platbách členů Komory,
   • rozhoduje o zrušení Komory a o všech dalších otázkách, které nejsou výslovně svěřeny jiným orgánům.
  • V působnosti první valné hromady podle těchto stanov jedná ustavující schůze zakladatelů Komory.
 • Představenstvo Komory:
  • Představenstvo Komory je statutárním a výkonným orgánem Komory a je nositelem všech pravomocí, které nenáleží výslovně rozhodnutí Valné hromady. Řídí činnost Komory v období mezi jednáními Valné hromady, vykonává rozhodnutí Valné hromady, , řídí činnost odborných komisí a rozhoduje o stanovení cen a vyhlášení ceníku za služby Komory dle čl. II těchto stanov pro nečleny Komory.
  • Představenstvo, volené Valnou hromadou na dobu neurčitou, je tříčlenné. Tvoří ho člen představenstva-prezident Komory (dále jen „Prezident komory“) a dva členové představenstva-viceprezidenti (dále jen „viceprezidenti Komory“), přičemž o rozdělení funkcí rozhodují na schůzi představenstva svým hlasováním jeho členové. Prezident Komory i viceprezidenti Komory mohou odstoupit z funkce a to na základě písemné rezignace zaslané Komoře. Písemný projev vůle o odstoupení z funkce musí být adresátovi zaslán nejpozději 60 dnů před datem odstoupení uvedeným v písemné rezignaci. Prezident Komory a viceprezidenti Komory mohou být odvoláni Valnou hromadou, pouze pokud se dopustí závažného porušení stanov Komory nebo úmyslného trestného činu. Odvolání musí být učiněno písemnou formou a doručeno adresátovi.
  • Člen představenstva-prezident:
   • zastupuje Komoru navenek,
   • řídí činnost Komory a jejího sekretariátu,
   • je oprávněn přenést výkon konkrétních úkonů nebo pravomocí na viceprezidenty a může jimi být v tomto rozsahu zastoupen,
   • v souladu se schváleným programem, stanovami a usneseními Valné hromady rozhoduje o běžných záležitostech,
   • svolává a řídí průběh Valné hromady a jednání představenstva Komory,
   • na základě doporučení představenstva Komory rozhoduje o využití finančních fondů.
  • Členové představenstva-viceprezidenti Komory vykonávají pravomoci člena představenstva-prezidenta Komory v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění, a to v rozsahu, v jakém byli k jeho zastupování pověřeni.
  • Jednání jménem Komory: Za Komoru jednají v právních vztazích a podepisují se vždy dva členové představenstva společně.
  • Představenstvo rozhoduje o přijímání členů Komory, tím způsobem, že projednává jednotlivé přihlášky zájemců o členství v Komoře a rozhoduje o přijetí člena a o zápisu do seznamů členů Komory. Zároveň představenstvo dohlíží na vedení tohoto seznamu.
  • Představenstvo Komory po předchozím projednání s dozorčí radou:
   • jmenuje a odvolává členy odborných komisí, jejichž zřízení bylo schváleno Valnou hromadou, a řídí činnost těchto komisí,
   • přijímá vnitřní předpisy Komory ve všech věcech, vyjma otázek výlučně svěřených do pravomoci Valné hromady,
   • v souladu se stanovami navrhuje Valné hromadě udělení statutu čestného člena konkrétním osobám, případně jeho odnětí.
  • Zasedání představenstva svolává člen představenstva-prezident Komory dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí, a to alespoň 10 dní před datem konání, přičemž je povinen o svolání zasedání současně informovat dozorčí radu a předsedy odborných komisí. O zasedáních a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, poté založený v sídle Komory.
  • Pro zabezpečení činnosti Komory zřizuje představenstvo Komory sekretariát Komory, v jehož čele stojí tajemník, jmenovaný představenstvem Komory a tomu zodpovědný za svou činnost. Představenstvo Komory vytvoří vnitřní předpis pro výkon funkce tajemníka se souhrnem jeho povinností. Člen představenstva-prezident Komory je oprávněn v případě přesně specifikovaných ryze administrativních záležitostí zmocnit tajemníka k samostatnému podpisu. Do jmenování tajemníka vykonává jeho funkci představenstvo Komory.
 • Dozorčí rada:
  • Dozorčí rada je volena v počtu tří členů Valnou hromadou na dobu neurčitou. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Předseda dozorčí rady a její členové mohou odstoupit z funkce, a to na základě písemné rezignace, zaslané Komoře. Písemný projev vůle o odstoupení z funkce musí být adresátovi odeslán nejpozději 30 dnů před datem odstoupení uvedeným v písemné rezignaci. Předseda dozorčí rady a její členové mohou být odvolání Valnou hromadou, pouze pokud se dopustí závažného porušení stanov Komory nebo úmyslného trestného činu.
  • Dozorčí rada kontroluje plnění základních cílů, obsahu a hlavních úkolů činnosti Komory, dodržování stanov a vnitřních předpisů, činnost orgánů Komory (vč. odborných komisí), plnění usnesení Valné hromady a celkové hospodaření Komory (vč. především jeho souladu s právními předpisy, stanovami, usneseními Valné hromady, zásadami hospodárnosti).
  • Dozorčí rada spolupracuje s představenstvem:
   • na jmenování a odvolání členů odborných komisí, jejichž zřízení bylo schváleno Valnou hromadou,
   • na přijetí vnitřních předpisů Komory,
   • na návrzích Valné hromadě na udělení či odnětí statutu čestného člena.
  • Dozorčí rada může sama svolat valnou hromadu, pokud by k tomu nedošlo na její žádost dle ustanovení odst. 2b tohoto čl. V.
  • Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání představenstva Komory i odborných komisí.

Článek VI
Odborné komise

 • K naplnění svých cílů a poslání může Komora zřizovat odborné komise. Zřízení a rozpuštění jmenovitě určených odborných komisí podléhá schválení Valnou hromadou, na jehož základě členy jednotlivých komisí jmenuje a odvolává představenstvo Komory po předchozím projednání s dozorčí radou.
 • Složení odborných komisí je minimálně tříčlenné a členové každé komise volí ze svého středu jejího předsedu.
 • Jednotlivé odborné komise mohou být složeny i z nečlenů Komory, především odborníků v daném sektoru.
 • Odborné komise jsou poradním orgánem představenstva Komory a předseda každé komise má právo zúčastnit se zasedání představenstva Komory s hlasem poradním.

Článek VII
Hospodaření Komory

 • Komora hospodaří na základě rozpočtu, který na základě návrhu představenstva Komory schvaluje Valná hromada.
 • Finanční zdroje Komory tvoří:
  • příspěvky členů,
  • příspěvky dobrovolné (od členů i nečlenů Komory),
  • příjmy z činnosti podle čl. II stanov,
  • dary a jiné formy účelové podpory.
 • Získané prostředky budou evidovány v souladu s legislativou České republiky a budou vynakládány na zabezpečení činnosti Komory v souladu s rozhodnutími valné hromady a dalších orgánů Komory.
 • Účetním obdobím Komory je kalendářní rok. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána představenstvem nejpozději do konce března následujícího roku.
 • Komora vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje roční účetní závěrky. Vedení účetnictví bude představenstvem svěřeno odbornému pracovníkovi (účetní) na smluvní bázi, který bude za správné vedení účetnictví odpovídat. Roční účetní závěrky poté představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení.
 • Hospodářský výsledek:
  • Zisk po zdanění: Lze ponechat jako nerozdělený zisk nebo použít k tvorbě rezervního fondu
  • Ztráta: Ztrátu lze uhradit z rezervního fondu vytvořeného v minulém období, z nerozděleného zisku z minulého období nebo dodatečnými platbami členů Komory.
 • Komora odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Komory neručí za závazky Komory.

Článek VIII
Zrušení Komory

 • Komora se zrušuje na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
 • O majetkovém vypořádání rozhoduje Valná hromada.

Článek IX
Jednací jazyky Komory

Jednacími jazyky Komory jsou čeština a francouzština.

Článek X
Závěrečná ustanovení

 • Ustavující schůze zakladatelů zvolí (určí) první členy představenstva Komory a dozorčí rady. Tyto orgány poté na svém prvním samostatném zasedání ustanoví člena představenstva-prezidenta Komory, členy představenstva – viceprezidenty Komory a předsedu dozorčí rady. Ustavující schůze zakladatelů současně určí osobu/osoby a postup k provedení nezbytných kroků souvisejících s provedením nezbytných úkonů ke schválení a vzniku Komory v souladu s právním řádem České republiky.
 • Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí zakladatelů Komory dne 24.6.2011. Zakladatelé se ke dni vzniku Komory stávají prvními členy Komory.
 • Tyto stanovy budou po svém přijetí vyhotoveny v českém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v českém jazyce.
 • Tyto stanovy jsou součástí zakladatelské listiny o založení Komory a právní vztahy z nich vyplývající se řídí právními předpisy České republiky v platném znění a těmito stanovami. Jakékoliv změny těchto stanov nabývají účinku dnem rozhodnutí Valné hromady.

V Praze, dne 24.6.2011